TECHNIK ADMINISTRACJI

Zawód: Technik administracji  335306

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauka kończy się egzaminem.
Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika administracji otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 2 lata tj. 4 semestry, zajęcia  odbywa się w systemie zaocznym

Opis zawodu:

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.

Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Zawód technik administracji zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Wybrane przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości

– BHP

– Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

– Podstawy prawa administracyjnego

– Podstawy prawa cywilnego

– Postępowanie w administracji

– Podstawy prawa pracy

– Finanse publiczne

Jeśli chcesz zapisać się na ten kierunek, pobierz podanie klikając w poniższy link, a po wypełnieniu odeślij go do nas 

Rekrutacja

Pobierz podanie

 

administracja 01
administracja 02
administracja 03
administracja 04
administracja 05
administracja 07
administracja 06
administracja 08
administracja 09

Oferujemy także:

człowiek z teczką

Technik Administracji

osoba robiąca masaż

Technik Masażysta

nożyczki, skalpel

Technik Sterylizacji Medycznej

postać, pędzelek, puder

Technik Usług Kosmetycznych